Opaste 11

ALKULAN HISTORIAPOLKU - HISTORIESTIGEN PÅ ALKULA

HISTORY PATHWAY OF ALKULA

Vuosien 1718-1772 välistä ajanjaksoa nimitetään maassamme hyödyn aikakaudeksi. Silloin pyrittiin valtiovallan toimenpitein juurruttamaan uusien viljelykasvien viljelyä kansan keskuuteen ja kokeiluilla löytämään lajeja ja lajikkeita, jotka soveltuisivat ilmastollisiin oloihimme ja joiden viljelystä olisi asukkaille myös taloudellista hyötyä. Valtiovallan vaasalaisille suosittelemia, tulliaidan ulkopuolella sijaitsevilla pelloilla kasvatettavia peltokasveja olivat mm. tupakka, peruna ja värimorsinko.

 

På svenska:

Perioden mellan åren 1718-1772 kallas i vårt land för nyttans tidevarv. Då strävade manefter att med statliga stödåtgärder få folket att odla nya nyttoväxter samt att experimentera för att finna nya växtarter som var lämpade för våra klimatförhållanden och som även skulle vara ekonomiskt lönsamma. Bland de åkerväxter som staten rekommenderade åt vasaborna för odling utanför tullstaketet kan nämnas bl.a. tobak, potatis och vejde, som användes vid växtfärgning.

In english:

The era between 1718-1772 is called the era of utility. Strong public attention was focused on various beneficial ways e.g. in agriculture: new species and types better suited to our climate were tested and which would benefit the economy. The authorities proposed that e.g. tobacco, potato and woad are suitable species to be grown outside the town customs fence.